1

Шавкат Мирзиёев тадбиркорлар фаолиятини кенгайтириш ва экспортга жалб этиш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди

СИЁСАТ 12.03.2024, 15:56
Шавкат Мирзиёев тадбиркорлар фаолиятини кенгайтириш ва экспортга жалб этиш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди

        Давлатимизраҳбари 2023 йил 18 декабрдабўлибўтганвидеоселекторйиғилишидатадбиркорларфаолиятиникенгайтиришваэкспортгажалбэтишҳақидаайтганэди. Шундансўнг, экспертлариштирокидатадбиркорларнингтаклифлариасосидаянгиёндашувларишлабчиқилди.

    Таҳлилларгакўра, ўтганйилиэкспортчикорхоналарга 665 миллиардсўмликёрдамкўрсатилиб, 3 миллиард 200 миллиондолларликэкспорттаъминланган. Лекинайримтармоқваҳудудлардабумаблағлардансамаралифойдаланилмаган. Электртехникаси, қишлоқхўжалиги, фармацевтика, заргарликтармоқларидаэкспортўртачакўрсаткичларгаетмаган. Уюшмалартомонидан 2 минг 709 тасалоҳиятлиэкспортчиларқамраболинмаганлиги, уларгаҳалигачабирорёрдамкўрсатилмаганлиги ҳақида Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати хабар берди

     Шу боис, ҳудудларда ишлаб чиқариш, саноат зоналари ва экспорт масалаларини яхлит тизимда бирлаштириш мақсад қилинмоқда. 12 татармоқвасаноатуюшмасиниСавдо-саноатпалатаситизимигаўтказиштаклифэтилмоқда. Буорқалилойиҳатайёрлашваэкспорттизимидавлатдантадбиркорларўзиниўзибошқарадиганташкилотгаўтади. Натижадауларнингталабваистаклариниэшитиш, муаммолариниҳалқилишосонлашади, тадбиркорларнингўзароҳамкорлигикучаяди.  

    “Ўзбекэкспертиза” акциядорликжамиятинингбошқарувиҳамдаСавдо-саноатпалатасибиланалоқаларикучайтирилади. БарчатумандаТадбиркорларниқўллаб-қувватлашлойиҳаофислариишбошлайди.

      Президентимизиқтисодийислоҳотларданасосиймақсадтадбиркорликниривожлантиришэканинитаъкидлаб, уларниқўллаб-қувватлашбўйичаўзфикрларинибилдирди.

     Шунингдек, ривожланган мамлакатлар тажрибасидан келиб чиқиб, соҳадаги агентлик ва жамғармалар ўрнига Савдони ривожлантириш компанияси ташкил этилади. Учетэлданмалакалидизайнер, технологвамаркетологларнижалбэтиб, миллиймаҳсулотларнихалқароталабларгамослаштириш, экспортчиларнингянгибозорларгачиқишигакўмаклашиш, миллийбрендларнихориждатарғибқилишбиланшуғулланади. Бу компания томонидан субсидия, компенсация ва бошқа кўмаклар тадбиркорларнинг барқарорлик рейтинги асосида ажратилади.

    Уюшмаларнинг вазифа ва натижадорлигини кўриб чиқиш, раҳбар ва ходимлар малакасини ошириш муҳимлиги қайд этилди. Асосий ишни ҳудудларда ташкил этиб, янги лойиҳалар ишлаб чиқиш, тадбиркорларни экспортга жалб қилиш бўйича кўрсатмалар берилди.

    Мутасаддилар бу йил маҳаллий саноат экспорти ҳажмини 12 миллиард долларга етказиш режалари тўғрисида ахборот берди.

 

Шарҳлар

Об-ҳаво: Тошкент
Валюта курси
1